Превенция на замърсяването

Съоръжение

Поставяне на съоръжение за улавяне и отвеждане на отпадъците в река Банщица, регулярно почистване, сортиране и транспорт към рециклатори и депа за отпадъци.

На финалната права сме – в момента проектът и пълната документация по него са в процес на обсъждане и резолюция от страна на няколко български институции: Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, РИОСВ София, Басейнова дирекция «Западнобеломорски район», Община Кюстендил, Областна администрация Кюстендил.

Какво целим? Да спрем отпадъка преди да е тръгнал по течението на реката, да е замърсил водата, да се е вкопал в бреговете и да е „полял“ нивите.

Какво ще представлява? Специален уловител на отпадъците, които се носят по течението на реката. Спиране на лекия рециклируем, но и по-тежкия битов отпадък и извеждането му извън речното корито към обемен цилиндър за събиране, сортиране и извозване веднъж седмично. Така реално реката ще се почиства периодично и няма да се превръща в сметище.

Как ще функционира? Ежеседмично почистване на събрания отпадък в партньорство с Община Кюстендил. Организиране на професионален екип от 4 човека за сортиране на извадените от реката отпадъци. Органинзиране на транспорт за извозване на рециклируемия отпадък към пунктовете за рециклиране и битовия отпадък към регламентирани сметища.

Работа с младите и активни хора

Работа с младите и активни хора в града и района. Мотивация, обучение, създаване на условия за устойчива промяна – срещи, събития, материали.

Почистване на незаконните сметища

Почистване на незаконните сметища и устойчива превенция на понататъшното им създаване.

Подобряване на процесите

Подобряване процесите по сметосъбиране и сметоизвозване в селата по река Струма и притоците ѝ в района.

Почистване в кв. „Изток“

Почистване на планините отпадъци в кв. «Изток» – основната причина за замърсяването на река Банщица. Работа с местната общност и институциите по устойчива превенция на замърсяването.

Добри практики

Създаване на добри практики и споделяне наученото с цел грижа за всички български реки.