Съобщение от Сдружение „Чиста Струма“

Уведомяваме заинтересованото население за инвестиционно предложение „Поставяне на временно преместваемо повърхностно съоръжение за улавяне и отвеждане на отпадъци от река Банщица, град Кюстендил” в имот с идентификатор  41112.20.224 и 41112.19.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри, поземлен имот 41112.20.224, област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил. 

Инвестиционното предложение предвижда повърхностното съоръжение за улавяне и извеждане от речното корито на плаващи отпадъци да се разположи в речното корито на река Банщица от землището на гр. Кюстендил. Поземлен имот 41112.20.224, област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, м. РЕШЕТКА, вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река, площ 22752 кв. м, стар номер 020224; Поземлен имот 41112.19.33, област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, м. СТУБЕЛО, вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река, площ 15486 кв. м, стар номер 019033.

Обектът няма да засегне защитени територии, а за поставянето и пуска му в експлоатация не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Теренът, предвиден за реализацията на съоръжението, не попада в границите на санитарно-охранителни зони. Съоръжението няма да доведе до негативно отражение върху околната среда и да представлява риск за здравето на населението, няма да окаже въздействие върху водите и водните екосистеми в района. Напротив, съоръжението за улавяне и извеждане от корито на река Банщица на плаващи пластмасови и други повърхностни отпадъци, ще улеснява тяхното премахване и ще подобрява екологичното състояние в басейна на река Струма.

Информация за инвестиционното предложение е на разположение в Областна администрация Кюстендил и Община Кюстендил.

За становища по инвестиционното предложение e-mail: clean.struma@gmail.com